Statut Towarzystwa

                                                    STATUT      
TOWARZYSTWA KULTURY, EDUKACJI I PROMOCJI
GMINY CHOCEŃ
 
 
 
ROZDZIAŁ 1


PRZEPISY OGÓLNE
 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń”
i zwane w dalszej części statutu Towarzystwem posiada osobowość prawną.
 
 
§ 1
 
Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą jego władz miejscowość  Choceń.
 
 
§ 2
 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.  
 
§ 3
 
Towarzystwo może być członkiem krajowych, międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, służących realizacji jego celów.
 
 
§ 4
 
Towarzystwo używa pieczęci na zasadach ogólnych .
 
 
ROZDZIAŁ 2
 
CELE I SPOSOBY REALIZACJI
 
 
§ 5
 
Głównymi celami działania Towarzystwa jest :

Działalność oświatowa i kulturalna.
Upowszechnienie czytelnictwa.
Promocja gminy.  
§ 6
 
Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

współpracuje z instytucjami i organizacjami w zakresie działalności związanej
z wychowaniem, nauką, kulturą i sportem;
podejmuje działania na rzecz rozwoju gminy na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym, (rolnictwo, ochrona środowiska, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, edukacja, infrastruktura, itp.);
organizuje imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe i turystyczne;
organizuje wymiany młodzieży;
współpraca regionalna i międzynarodowa;
wydawanie gazet;
pozostała działalność wydawnicza ;
działalność usługowa związana z działalnością poligraficzną;
pozostała działalność związana z informatyką;
działalność prawnicza;
działalność rachunkowo-księgowa;
badanie rynku opinii publicznej;
reklama;
działalność związana z pośrednictwem pracy;
działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej;
sprawy zagraniczne;
szkolnictwo podstawowe;
szkolnictwo gimnazjalne;
szkolnictwo średnie ogólnokształcące;
szkoły pomaturalne (policealne);
pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej sklasyfikowane;
działalność bibliotek publicznych;
działalność stadionów i innych obiektów sportowych;
pozostała działalność związana ze sportem;
szkolnictwo ponadgimnazjalne.  
 
 
 
ROZDZIAŁ 3
 
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
 
 
§ 7
 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.      czynnych;
2.      wspierających;
3.      honorowych.
 
 
 
§ 8
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, a osoby prawne wyłącznie wspierającymi.
 
 
 
§ 9
 
O przyjęciu w poczet członków czynnych decyduje Zarząd, który decyzje podejmuje na podstawie deklaracji podpisanej przez dwóch wprowadzających członków czynnych Towarzystwa.
 
 
§ 10
 
Członkowie czynni Towarzystwa mają prawo do:

Udziału w Wlanych Zgromadzeniach Towarzystwa oraz posiedzeniach wszystkich organów Towarzystwa.
Kandydowania do władz Towarzystwa i wybierania tych władz.
Przedstawiania swoich opinii i koncepcji dotyczących działania Towarzystwa na posiedzeniach właściwych organów Towarzystwa.
Bezpłatnego otrzymywania sprawozdań z działalności Towarzystwa.
Korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów Towarzystwa.  
 
 
§ 11
 
Członkowie czynni Towarzystwa są zobowiązani do:

Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
Brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa i urzeczywistniania jego celów.  
 
 
§ 12
 
 
Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi
w zakresie działalności przewidzianej przez Statut. Członkostwo nadaje walne Zgromadzenie na wniosek  Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków czynnych.
 
 
§ 14
 
Członkowie wspierający mają prawo do:

Współdziałania w realizacji działań Towarzystwa.
Udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosowania.
Bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa  
 
§ 15
 
Członkowstwo ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa.
Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
Wykluczenie na podstawie Uchwały Zarządu.
Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.  
 
§ 16
 
Członek Towarzystwa może być uchwałą Zarządu zawieszony w prawach członkowskich na okres 1 roku.
 
§ 17
 
Członek skreślony lub wykluczony z Towarzystwa bądź zawieszony w prawach członkowskich, może w terminie 1 miesiąca odwołać się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 
 
 
ROZDZIAŁ 4
 
WŁADZE TOWARZYSTWA
 
§ 18
 
Władzami Towarzystwa są :

Walne Zgromadzenie.
Zarząd.
Komisja rewizyjna.  
 
Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że ¾ obecnych członków Towarzystwa uchwali jawne głosowanie.
 
 
§ 19
 
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są członkowie Towarzystwa. Prawo głosowania mają członkowie czynni.
 
 
 
 
 
§ 20
 
 
Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenia w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 2 lata. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie uznanej przez siebie potrzeby, jak również na żądanie 1/3 liczby członków Towarzystwa, zgłoszone na piśmie z podaniem porządku obrad. O terminie obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są wszyscy członkowie, co najmniej 10 dni wcześniej w formie pisemnej.
 
 
 
§ 21
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Wybór spośród członków czynnych Towarzystwa : Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i powołanie Zespołów Problemowych Towarzystwa.
Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie , na wniosek Komisji rewizyjnej, uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
Uchwalenie przedstawionego przez Zarząd planu działania oraz budżetu Towarzystwa.
Nadawanie godności członka honorowego.
Zatwierdzenie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów.
Zmiana Statutu.
Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia
i zawieszenia w  czynnościach członka.
Rozwiązanie Towarzystwa.  
 
§ 22
 
Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków.
 
 
 
§ 23
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Natomiast do dokonania zmian w Statucie wymagana jest większość ¾ biorących udział w głosowaniu.
 
 
§ 24
 
Pierwsze organy Towarzystwa wybierane są przez Zebranie Założycielskie.
 
 
 
 
§ 25
 
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie. Zarząd Towarzystwa pełni swoje funkcje społecznie.
 
 
§ 26
 
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 7 członków zarządu w glosowaniu tajnym, chyba, że ¾ obecnych członków uchwali jawne głosowanie.
 
 
§ 27
 

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa , 2 wiceprezesów, oraz skarbnika, którzy stanowią Prezydium. Prezydium zbiera się przynajmniej raz w miesiącu. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa, a szczegółowy zakres działalności prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Zarząd określa zasady wynagrodzenia dla obsługi biura.  
 
§ 28
 
W przypadku zdekompletowania w trakcie kadencji składu Zarządu może on być uzupełniony droga wyborów na kolejnych Walnych Zgromadzeniach.
 
 
§ 29
 
Posiedzenie zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Towarzystwa. Zarząd odbywa posiedzenie, co najmniej raz na kwartał. Dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność 50 % liczby członków zarządu. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równej ilości głosów , rozstrzyga głos przewodniczącego.
 
 
 
§ 30
 
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone przez Zarząd osoby.
 
 
§ 31
 
Zarząd kieruje całokształtem pracy Towarzystwa. Do zakresu działania zarządu należy
w szczególności:
1 Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Towarzystwa.
2. Uchwalanie planów działania i preliminarzy budżetowych Towarzystwa.
3. Powoływanie i likwidowanie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa
    oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.
4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
5. Zatwierdzanie planów  pracy Zespołów Problemowych oraz rozpatrywanie sprawozdań
    z ich realizacji.
6. Ustalanie planów wydawniczych Towarzystwa .
7. Zatwierdzanie uchwał Zespołów Problemowych.
8. Zatwierdzanie przyjęcia członków czynnych, przyjmowanie członków wspierających.
9. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
 
 
§ 32
 
Prezes, wiceprezesi i główna księgowa biura  są upoważnieni do złożenia wzorów podpisów bankowych i podpisywania pism kierowanych do banku.
 
§ 33
 
Towarzystwo na zewnątrz reprezentują dwaj członkowie Zarządu łącznie, w następującej konfiguracji: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i 2 Wiceprezes.
 
 
§ 34
 
Komisja Rewizyjna

Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w liczbie 3 członków.
Wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
Kontroluje całokształt działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Ma prawo zgłaszania Zarządowi i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie bieżącej działalność Towarzystwa.  
 
§ 35
 
Organami Towarzystwa są Zespoły Problemowe.
 
 
    § 36
 
Pracą Zespołu kieruje Kierownik Zespołu.
 
 
§ 37
 
Do zakresu działania Zespołu Problemowego w szczególności należy:

Reprezentowanie interesów Zespołu przed Zarządem Towarzystwa.
Współpraca z innymi Zespołami.
Opracowywanie planów pracy Zespołów i przekładanie ich w celu zatwierdzania Zarządowi Towarzystwa.  
 
ROZDZIAŁ 5
 
MAJĄTEK I FUNDUSZ TOWARZYSTWA
 
 
§ 38
 
1.      Majątek Towarzystwa stanowią:
a)      nieruchomości
b)      ruchomości
c)      fundusze
 
 
2.      Źródłami majątku są:
a)      dotacje i zapisy
b)      wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
c)      darowziny
 
 
 
§ 39
 
Fundusze Towarzystwa są przeznaczane na cele związane z realizacją zadań Towarzystwa
 
 
ROZDZIAŁ 6
 
ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE TOWARZYSTWA
 
 
§ 40
 
 

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie, zwołanym  w ciągu 14 dni bez względu na liczbę obecnych.
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Wytworzył: Tamara Mikołajczak (5 stycznia 2006)
Opublikował: Hania Gołębiewska (5 stycznia 2006, 12:27:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3660

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij