zadania zlecone

Art. 8. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) mówi, że:

"1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także  z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania  zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia  z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania  z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
(…)
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a."

Ustawy regulujące tematykę zadań zleconych to m.in.:

1.       Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 159, poz. 1547) - art. 23, ust. 2, ust.3

2.       Ustawa z dnia 14 marca 2003r o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 57, poz. 507) - art. 9, ust. 1, art. 18, ust.2, art.59, ust.3)

3.       Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r., Nr 24, poz. 198) - art. 34, art. 37, art. 38

4.       Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U.  z 2002r., Nr 147, poz. 1229) - art. 34, ust. 1

5.       Ustawa z dnia 14n grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 927) - art. 28, ust. 2, art. 50, ust. 6, ust. 7)

6.       Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 42, poz. 371) - art. 19, ust. 4

7.       Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.: Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070) - art. 16 § 2

8.       Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) -art. 5

9.       Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r., Nr 46, poz. 499) - art. 11, ust. 5, art. 17, ust. 5, art. 52, ust. 1

10.   Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., Nr 17, poz. 209) - art. 2, ust. 2

11.   Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r., Nr 47, poz. 544) - art. 21, ust. 2, art. 26, ust. 3

12.   Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) - art. 88(a), ust. 3

13.   Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jednolity - Dz.U. z 1998 roku, Nr 102, poz. 651) - art. 20, ust. 2

14.   Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 1998r., poz. 64, poz. 414) - art. 11

15.   Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r., Nr 111, poz. 535) - art. 9 , ust. 4

16.   Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. z 1994r., Nr 67, poz. 288)

17.   Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. z 1993r., Nr 44, poz. 202 zpóźn. zm.) - art. 31, ust. 2

18.   Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 1990r., Nr 51, poz. 297) - art. 5, ust. 1

19.   Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r., Nr 34, poz. 198) - art. 3, art. 4, art. 8, ust. 1

 

metryczka


Wytworzył: hania gołębiewska (29 grudnia 2005)
Opublikował: Hania Gołębiewska (29 grudnia 2005, 10:47:18)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 grudnia 2005, 11:10:24)
Zmieniono: tresc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6332