Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych.

KARTA USŁUGI NR:33


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 19 poz. 115 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430 z dnia 2 marca 1999 r.).
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
3. Informacja o zgodności zagospodarowania przestrzennego nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tzw. opinia lokalizacyjna).
4. Informacja o charakterze obiektu:
- sposobie wykorzystania terenu,
- wielkości obiektu,
- wielkości i strukturze ruchu generowanego przez obiekt,
- informacja na temat miejsc postojowych.
5. Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.
6. Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).
7. Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (jeśli wniosek dotyczy zjazdu publicznego).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Choceniu, pokój nr 1, Inspektor ds. Dróg, Krzysztof Wojtalik, Tel. 606 138 904, e-mail. krzysztof.wojtalik@chocen.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji administracyjnej lub sporządzenie umowy cywilnoprawnej.
Odbiór decyzji lub umowy cywilnoprawnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty:
W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi:
 
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej.
3. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Formularze: wzór karty (435kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych (76kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych (381kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych (467kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (1 listopada 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (1 listopada 2011, 02:05:22)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3498