Wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej / Zmiana wpisu w CEIDG

KARTA USŁUGI NR:02


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej / Zmiana wpisu w CEIDG
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr. 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ).
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
Wymagane dokumenty:
 
 
Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarcze – CEIDG-1
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zmiana wpisu w CEIDG:
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zmianę wpisu do CEIDG (do wglądu)
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. on-line (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl) – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2. w urzędzie gminy – osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Choceniu, pokój nr 7, Karolina Jakubowska, Tel. 54 284 66 93 Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.B Jeśli wniosek do CEIDG będzie niepoprawny to: 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku, 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego (www.ceidg.gov.pl) Zmiana wpisu: Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie w CEIDG
Termin realizacji:
 
Wpis do CEIDG dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest on poprawny.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. Zmiana wpisu:
Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.
Opłaty:
Wniosek o wpis/zmianę wpisu do CEIDG jest zwolniony z opłat.
Tryb odwoławczy:
1.W przypadku odmowy dokonania wpisu/zmiany we wpisie do CEIDG wydana zostaje decyzja administracyjna, od której przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3.Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy w Choceniu.
Uwagi:
 
CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Zmiany we wpisie:
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Przed wypełnieniem wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku

Formularze: wzór karty (470kB) pdf
CEIDG-1 (56kB) pdf
CEIDG-MW (40kB) pdf
CEIDG-RB (31kB) pdf
CEIDG-RD (38kB) pdf
CEIDG-PN (27kB) pdf
CEIDG-SC (27kB) pdf
CEIDG_POPR (21kB) pdf
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (103kB) pdf
Wzory (4532kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (29 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (30 października 2011, 00:24:42)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4484