Zajęcie pasa ruchu drogowego

KARTA USŁUGI NR:34


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Zajęcie pasa ruchu drogowego
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, nr 140 poz. 1481).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. nr 177 poz. 1729) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r., nr 67 poz. 583)
Uchwała nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2004 r., Nr 38, poz. 590),
Wymagane dokumenty:
 
 
I. Zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem robót lub umieszczeniem urządzeń:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2.Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego,
3. Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
4. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
5. Warunki techniczne wykonania przyłącza
6. Pozwolenie na budowę lub kopia zgłoszenia robót – do wglądu
7. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu
II. Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklam:
1.Wniosek
2.Projekt reklamy
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Gminy w Choceniu, pokój nr 1, Inspektor ds. dróg, Krzysztof Wojtalik, telefon: 606 138 904, e-mail. krzysztof.wojtalik@chocen.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
W formie decyzji. O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze decyzja zostanie wysłane pocztą.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Opłaty:
Zwolnione z opłat
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Uwagi:
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: wzór karty (439kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z umieszczeniem reklamy (74kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z umieszczeniem reklamy (343kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej (80kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej (384kB) pdf
Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (87kB) word
Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (479kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z umieszczeniem reklamy (351kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej (390kB) pdf
Wzór wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (484kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (1 listopada 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (1 listopada 2011, 02:13:00)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2741