Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 
 
asystenta rodziny na okres  10.07.2017  do dnia 31.12.2017 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało w
szczególności:
 
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny kierownikowi GOPS w Choceniu;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy.
 
 
 
 
Wymagania konieczne
 
1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione
szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres
programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do
spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. prawo jazdy kat. B.
 
 

Wymagania pożądane:   
 
1. co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie
danych osobowych,
3. obsługa komputera (Word, Excel),
4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. odporność na stres,
7. odpowiedzialność,
8. asertywność,
9. rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
 
1. CV ze zdjęciem, list motywacyjny.
2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku
pozostawania w stosunku pracy.
4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa
popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia
oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego
Rejestru Karnego
7. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani
ograniczona
8. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w
przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

9. Podpisana klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 z późn. zm."
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych
kopertach, z dopiskiem Asystent rodziny" - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 od czwartku 29.06.2017 do czwartku 06.07.2017 w godz. 8.00-15.00 lub
przesyłanie na wyżej podany adres Ośrodka w terminie do 06.07.2017 r.  
 
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrzone i zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do 06.07.2017
 
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
 
 
Informacje dodatkowe:   
 
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego
czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy,
również w weekendy (40 godz. tygodniowo)
 
Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.
Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin
objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy,
psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń
realizowanych przez gminę Choceń.
 


Wytworzył: Ewa Ryniec (29 czerwca 2017)
Opublikował: Szymon Bełkowski (29 czerwca 2017, 13:58:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij