Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT


Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4, powiat włocławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT
1. Zatrudnienie w wymiarze : pełen etat, czas określony.
2. Kandydatem może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
3. Wymagania niezbędne:
- posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego
- co najmniej trzy lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku,
- praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu finansów publicznych, zasad rachunkowości ( w szczególności rachunkowości budżetowej) oraz przepisów podatku VAT ,
- znajomość zagadnień z zakresu ewidencji i umarzania środków trwałych,
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, urządzeń biurowych.
 
4. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie,
- samodzielność,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- systematyczność,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień z zakresu powierzonych obowiązków,
 
 
Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys z przebiegiem pracy zawodowej w formie c.v.,
3)      kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy (42kB) pdf ,
4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia,
5)      kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
6)      dokument określający w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy to wyłącznie kandydatów będących obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7)      oświadczenie - oświadczenie (32kB) word :
- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zmianami)
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- korzystania z pełni praz publicznych;
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej;
- o nieposzlakowanej opinii.
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie i uzgadnianie ewidencji środków trwałych oraz sporządzanie sprawozdań,Prowadzenie i uzgadnianie ewidencji materiałowej,Sporządzanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy księgowe,Wystawianie dokumentów sprzedaży,Prowadzenie i rozliczenie ewidencji VAT Urzędu Gminy ,Prowadzenie i rozliczanie ewidencji VAT Gminy Choceń ( konsolidacja wszystkich jednostek), Zapewnienie poprawności rozliczeń ,Współpraca z Urzędem Skarbowym w ramach rozliczeń VAT,Prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych i sprawozdawczość
 
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 
Warunku pracy na tym stanowisku:
Praca w wymiarze pełnego etatu, biurowa, w pomieszczeniu budynku Urzędu Gminy w Choceniu przy ulicy Sikorskiego 4. Praca z użyciem monitora ekranowego będzie przekraczać 4 godziny na dobę.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 25 czerwca 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń. Na kopercie należy zamieścić adnotację „ Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej i podatku VAT ”.
 
O prawidłowym zachowaniu terminy składania ofert decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy , a nie data stempla pocztowego.
Dokumenty prosimy kierować na adres:  
Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.
 
Oferty pracy muszą zawierać wszystkie wymienione w ogłoszeniu dokumenty.
Brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje, iż oferta pracy nie jest brana pod uwagę w toku postępowania o naborze. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich kopię tłumaczenia na język polski dokonaną przez tłumacza przysięgłego.
 
Nabór na stanowisko przeprowadzony jest w dwóch etapach:
1)      etap pierwszy – otwarcie kopert i ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi  formalne określone w ogłoszeniu o naborze ,
2)      etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna w tym praktyczne sprawdzenie umiejętności określonych w ogłoszeniu.
 
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się  do naboru, stanowi informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 
O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie . W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu w celu kontaktu .
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku będzie upowszechniana przez opublikowanie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Wytworzył: Beata Piłatowska (11 czerwca 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (11 czerwca 2015, 09:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij