OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko - KOORDYNATOR PROJEKTU

Zdjęcie

W związku z realizacją projektu pt. ”Chcemy umieć więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Koordynator projektu
 
Umowa o pracę na czas określony od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 30 lipca 2015 r.
Wymiar czasu pracy - ¾ etatu - w okresie od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i od dnia 01 września 2014 r. do dnia 30 lipca 2015 r.; ¼ etatu - w okresie od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.,
 
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie
2) wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcję koordynatora, co najmniej jednego projektu współfinansowanego z EFS,
3) praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem wniosków o płatność oraz Formularz  PEFS),
4) znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, zasad systemu sprawozdawczości POKL, zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,
5) umiejętność posługiwania się narzędziami ICT (środowisko Windows, MS Office),
6) doskonała organizacja pracy,
7) komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność;
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
9) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.l458 z późn.zm.).
11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
 
 
 
II. Do obowiązków koordynatora należeć będzie:
- koordynacja i realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z EFS i wymogami formalnymi PO KL,
- planowanie czynności projektowych, koordynacja i kontrola ich wykonania zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
- nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem rekrutacji. Nadzór polegać ma na czynnym udziale w przedmiotowej rekrutacji, opracowywaniem niezbędnych dokumentów, wytycz­nych, instrukcji, zarządzaniem personelem projektu,
- nadzór nad doborem nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nadzór polegać ma na czynnym udziale w przedmiotowej rekrutacji, opracowywaniem niezbędnych dokumen­tów, wytycznych, instrukcji, zarządzaniem personelem projektu,
- zapewnienie terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu projektu, jak rów-nież właściwej promocji projektu, tj. zgodnej z umową o dofinansowanie, jak i obowiązujący-mi przepisami prawa i wytycznymi,
- planowanie działań objętych przedmiotowym projektem i wywiązywanie się ze wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
- zatwierdzanie merytoryczne wydatków projektu oraz ich terminowe przekazywanie do realizacji,
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektowej. W tym opracowywanie wzorów poszczególnych dokumentów, nadzorowania w chwili gdy są tworzone, zatwierdza­nie ich treści. Całość dokumentacji projektowej winna być zgodna z obowiązującymi przepi­sami prawa, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi,
- nadzór nad utrzymaniem płynności finansowej projektu,
- nadzór i kontrola nad terminowym, właściwym i zgodnym z przepisami wydatkowaniem środków finansowych projektu,
- stały monitoring efektywności kosztowej i organizacyjnej działań wykonywanych w ramach projektu,
- opracowanie wymagań i wybór dostawców zgodnie z zasadami Prawo Zamówień Publicz-nych,
- współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania szczegółowych programów zajęć. Współpraca ma polegać na określeniu zakresu tematycznego zajęć, zgodnie z wnioskiem dotacyjnych, współpraca w zakresie opracowania szczegółowego zakresu zajęć. Przyjęcie od poszczególnych nauczycieli opracowanych planów zajęć,
- nadzór nad jakością materiałów dydaktycznych. Stała współpraca z nauczycielami w zakre­sie przygotowania szczegółowych materiałów dydaktycznych. W dalszej kolejności do odbio-ru przedłożonych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych,
- nadzór nad opracowaniem szczegółowego harmonogramu zajęć,
- przygotowanie wszelkiego rodzaju raportów i sprawozdań wymaganych przez Instytucję Po-średniczącą lub Instytucje Zarządzające zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie
- realizacja wszelkich innych czynności będących w kompetencji koordynatora projektu.
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: teren Gminy Choceń. Siedziba -  Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka,
ul. Świerczewskiego 29, 87-850 Choceń.
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie.
IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Choceniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2014 r. jest niższy niż 6%.
 
 
V. Wymagane dokumenty:
-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-  życiorys zawodowy (CV)
-  dokumenty potwierdzające wykształcenie,
-  dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
-  dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji koordynatora lub innej funkcji w Kadrze zarządzającej projektem,
-  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
-  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście do Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-50 Choceń w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres j.w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu Chcemy umieć więcej!”w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 21 marca 2014 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Choceń ).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Choceń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

kwestionariusz_osobowy (36kB) word

Wytworzył: Marcin Kolasiński (7 marca 2014)
Opublikował: Marcin Kolasiński (7 marca 2014, 09:04:27)

Ostatnia zmiana: Marcin Kolasiński (7 marca 2014, 11:52:59)
Zmieniono: dodanie zalacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1301

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij