ZADANIA WŁASNE

Zadania własne Gminy obejmują następujące sprawy:

1.      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2.       gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3.       wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,

4.       lokalnego transportu zbiorowego,

5.       ochrony zdrowia,

6.       pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7.       gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8.       edukacji publicznej,

9.       kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10.   kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11.   targowisk i hal targowych,

12.   zieleni gminnej i zadrzewień,

13.   cmentarzy gminnych,

14.   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15.   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16.   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17.   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18.   promocji gminy,

19.   współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20.   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Źródło:

  • § 8 Statutu Gminy Choceń z dnia 30.X.2001r. (Uchwała Nr XX/124/01 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choceń)
  • oraz art. 7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: hania gołębiewska (29 grudnia 2005)
Opublikował: Hania Gołębiewska (29 grudnia 2005, 10:45:42)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 grudnia 2005, 11:16:08)
Zmieniono: tresc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6854