Gminny System Profilaktyki I Opieki Nad Dzieckiem W Gminie Choceń na lata 2009-2013

Załącznik do Uchwały Nr  XXXIV/205/09
Rady Gminy w Choceniu
z dnia  30 listopada 2009 roku
 
 
 
 
 
SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W GMINIE CHOCEŃ na lata 2009-2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOCEŃ 2009
1. WSTĘP
        Właściwe wychowanie i opieka nad dzieckiem to podstawa dla jego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie. Może to odbywać się tylko w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, jako pierwszej komórce społecznej, z jaką styka się młody człowiek. To, jaki styl życia, sposób zachowania prezentują rodzice dziecka z pewnością będzie miało ogromny wpływ na zachowanie dziecka w przyszłości. To w rodzinie dzieci poznają normy moralnego zachowania, kulturę, tradycję, historię własnej rodziny, kraju i świata. Rodzina stwarza człowiekowi możliwość wypowiedzenia własnego zdania na wszystkie tematy. Dziecko uczy się zabierać głos i nabiera pewności siebie, jest to bardzo ważne w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Bezpośredni kontakt z osobami dorosłymi w rodzinie (matka, ojciec, dziadkowie) sprawia, że dzieci poprzez obserwowanie ich zachowań w różnych sytuacjach naśladują je i dzięki ich powtarzaniu nabierają pewności siebie.
Społeczeństwo, a w szczególności państwo, winno czynić wszystko w zakresie politycznym, ekonomicznym i prawnym, by umocnić jedność rodziny. Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rodzina ulega daleko idącym przekształceniom, zmieniają się jej podstawy społeczno-ekonomiczne, zmienia się również treść życia rodzinnego, jej funkcje oraz struktura społeczna. Pojawiają się problemy, których współczesna rodzina nie jest w stanie pokonać samodzielnie. Podstawą pomocy społecznej rodzinom powinno być wsparcie w procesie prawidłowego budowania relacji w rodzinie oraz prawidłowym wypełnianiu ról rodzinnych      i społecznych jej członków.
Pomoc powinna prowadzić do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, do życiowego usamodzielnienia się rodzin poprzez wykorzystanie własnych możliwości, uprawnień i zasobów rodziny w integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Problemy dzieci i młodzieży „widziane” są najlepiej w środowisku lokalnym, stąd też konieczność tworzenia lokalnych systemów profilaktyczno-wychowawczych. W dzisiejszej rzeczywistości samorząd powinien skupiać działania wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz profilaktyki i pomocy dziecku i rodzinie.
Dla gminy jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy o pomocy społecznej.           
 
2.REALIZATORZY PROGRAMU:
- Samorząd lokalny,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gimnazjum,
- Szkoły Podstawowe,
- Szkoły Ponadgimnazjalne,
- Biblioteka,
- Kluby sportowe,
- Przedszkola ,
- Lekarze rodzinni,
- Policja,
- Kuratorzy sądowi,
- Organizacje pozarządowe,
 
3. GŁÓWNE CELE PROGRAMU ;

Diagnozowanie środowiska lokalnego za pomocą dokonania rozpoznania warunków bytowych rodzin z dziećmi.  

Realizacja programów profilaktycznych oraz edukacyjnych w celu wspierania należytego wychowania dzieci i młodzieży.  

Promowanie oraz realizacja programów i zajęć z zakresu patologii społecznej (przemocy i uzależnień, a także przestępczości).  

Zapewnienie pomocy dzieciom w postaci dożywiania  w szkołach i przedszkolu.  

Zapewnienie dzieciom zintegrowany rozwój psychofizyczny przez możliwość bezpłatnego korzystania z bazy sportowej oraz udział w zespołach sportowych.  

Zaopatrywanie dzieci w podręczniki i artykuły szkolne.
,, Gwiazdka”  dla każdego przedszkolaka i ucznia.  

Współpraca ze szkołami ; z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania oraz zapobiegania problemów wychowawczych poprzez wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w nauce.  

Umożliwienie dzieciom i młodzieży wypoczynku wakacyjnego przy pomocy dofinansowania kolonii i obozów.  

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pomocy rodzinie w podjęciu leczenia odwykowego przez uzależnionych członków rodziny.  

Zapewnianie rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, które własnymi środkami nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej, zapewnia się pomoc finansową w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc rzeczową.  

Osobom wymagającym pomocy w codziennych sprawach oraz w pielęgnacji, zapewnia się usługi opiekuńcze.  

Podejmowanie działań w celu zapewnienia opieki prawnej oraz nadzoru kuratora nad nieletnimi, pozbawionymi opieki,  

Promowanie zdrowego trybu życia.  
4. REALIZACJA DZIAŁAŃ
1.DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ;
1.      Zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego;
2.      Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, m. in. poprzez udzielanie pomocy stypendialnej;
3.      Organizowanie i rozwijanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży;
4.      Świadczenia bezpłatnych usług prawnych i konsultacji pedagogicznych;
5.      Prowadzenie działań korekcyjno- edukacyjnych mających na celu ograniczenie przemocy w rodzinie  skierowanie potencjalnych sprawców przemocy;
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ;
1.      Samorząd lokalny,
2.      GOPS,
3.      Podmioty wspierające;
a)     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
b)     Szkoły,
c)     Organizacje pozarządowe,
 
 
2.ROZBUDOWA SYSTEMU PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ ORAZ BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z TYM ZWIĄZANYCH WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI;
1.      Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu  w nielegalnych punktach sprzedaży;
2.      Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej     i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, w szczególności alkoholizmu;
4.      Prowadzenie  profilaktyki w szkołach;
5.      Organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych;
6.      Organizowanie imprez o tematyce profilaktycznej;
 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ;
1.      Samorząd lokalny;
2.      GOPS;
3.      Szkoły ;
4.      Organizacje pozarządowe;
5.      Podmioty wspierające;
a)     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku;
b)     Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
c)     Kuratorzy sądowi;
 
4. ZWIĘKSZENIE STOPNIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW ;
1.      Wskazanie mieszkańcom możliwości wykorzystania własnego potencjału;
2.      Wspieranie rozwoju wolontariatu,
3.      Podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców i rozwoju grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych,
4.      Promowanie i realizacja programów promujący zdrowy tryb życia,
5.      ,, Gwiazdka” dla każdego przedszkolaka i ucznia,
 
PODMIOT ODPOWIADAJĄCY ZA REALIZACJĘ;
1.      Samorząd lokalny ;
2.      Podmioty wspierające;
a)     GOPS ;
b)     Jednostki oświatowe;
c)     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku;
d)     Organizacje pozarządowe;
5. CZAS REALIZACJI
Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu najbliższych lat i jest to praca ciągła. Efekty zależeć będą od stopnia ścisłości współpracy podmiotów, wykonawców oraz umiejętnego wykorzystania środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ten cel.
 
6.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
- budżet gminy
- budżet państwa
- inne źródła

Wytworzył: Ewa Ziółkowska (30 listopada 2009)
Opublikował: Hania Gołębiewska (14 grudnia 2009, 10:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij