Obwieszczenie z dnia 09 stycznia 2020 r.


B.6733.3.2019
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. ), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na ”  Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nN-0,4 kV   w obrębie Śmiłowice 1, na dz. nr ewid. 9, 10, 103 gm. Choceń”
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 2, z zebranymi materiałami     i dowodami oraz wypowiedzenia się  w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (9 stycznia 2020)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (9 stycznia 2020, 08:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65