Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r.


B.6733.3.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 17.12.2019 r. Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Starosty Włocławskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji              o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nN-0,4 kV w obrębie Śmiłowice 1, na dz. nr 9,10, 103 gm. Choceń”.                                                                                                                    
                                                                                                                  
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (17 grudnia 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 grudnia 2019, 09:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70