Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. )) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm. )
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
1)      Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6
(w związku z wykorzystywaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje) – postanowienie WA.ZPU.7.611.811.2019.KZ z dnia 30.10.2019 r.
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN w obrębie Wichrowice na dz. nr ewid. 85 i 79/1 gm. Choceń”
 
 
 Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Wichrowice.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 listopada 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (21 listopada 2019, 10:22:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76