OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.10.2019 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ
B.6733.2.2019
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)
 
zawiadamiam, że 
na wniosek Pana Piotra Wawrzyniaka ul. Zielna 31, 87-820 Kowal działającego w imieniu Inwestora: Energa Operator S.A Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji we Włocławku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN w obrębie Wichrowice, na dz. nr 85 i 79/1        gm. Choceń”.                                                                                                                    
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń.
            Dokumentacja do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12,      87-850 Choceń pokój nr 2 ( tel. 54 2846617 ).
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 2 w godz. Pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze. zm. ), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (10 października 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (10 października 2019, 11:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90