Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23.05.2019

B.6733.1.2019
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. ), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na ”  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora             T-Mobile Polska S.A. na działce nr ewid. 49/1 położonej w miejscowości Nakonowo Stare ( obręb Nakonowo Stare), gm. Choceń” o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 2, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się  w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.
 
 Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Roman Nowakowski (23 maja 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (23 maja 2019, 14:31:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115