Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.02.2019 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Choceń
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) informuję o przeprowadzeniu procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu:
 
1.      Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń       ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00      tel. ( 54) 284 66 17
 
Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 08.03.2019r. w formie : pisemnej na adres Urzędu lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres : e-mail: gmina@chocen.pl
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 lutego 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (7 lutego 2019, 10:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140