Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21 stycznia 2019 r.


OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Choceń nr XXXI/248/2018 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Choceń z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 30 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, w terminie wyłożenia oraz do dnia 21 marca 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                                                                                                                                           
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 stycznia 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (22 stycznia 2019, 13:01:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102