Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.12.2018 r. - B.6733.8.2018


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 27.12.2018r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze. zm.)
 
zawiadamiam, że     
na wniosek Pana Marcina Bachórz ul. Siennicka 30, 80758 Gdańska działającego w imieniu Inwestora: P4 sp.z.o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 17.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 1/1 położonej w miejscowości Choceń ( obręb Choceń) gm. Choceń”.                                                                                                                    
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń.
            Dokumentacja do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12,      87-850 Choceń pokój nr 2 ( tel. 54 2846617 ).
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 2 w godz. Pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze. zm. ), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Choceń (27 grudnia 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (27 grudnia 2018, 12:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111