Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 5 grudnia 2018


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXIII/187/17 z dnia 20 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń             w obrębie geodezyjnym Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12,        87-850 Choceń.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia
2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Choceń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,                  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019 r.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń,         w terminie do 18 lutego 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                          
 
 
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (5 grudnia 2018)
Opublikował: Szymon Bełkowski (7 grudnia 2018, 14:38:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129