Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.11.2018 r.

Choceń, dnia 28.11.2018r.
 
B.6733.6.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. )) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm. )
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
1)      Starostę Włocławskiego - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym, (w związku z wykorzystywaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje)–postanowienie:GGN.6123.721.2018.AK         z dnia 19.11.2018r.
2)      Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu                                 i zagospodarowaniu przestrzennym (w związku z wykorzystaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje) - postanowienie WA.ZPU.7.611.523.2018.KZ  z dnia 16.11.2018r
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowa linii kablowej sn-15 kV oraz przebudowa linii napowietrznej sn- 15 kV na działkach o nr ewid. 193/2 położonej w miejscowości Śmiłowice ( obręb Śmiłowice I ) oraz 117/1 położonej w miejscowości Śmiłowice Pustki    ( obręb Śmiłowice II ), gm. Choceń”
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Śmiłowice, Śmiłowice Pustki.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (28 listopada 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (28 listopada 2018, 13:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101