Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.10.2018 r. B.6733.5.2018

B.6733.5.2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 24.10.2018r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze. zm.)
 
zawiadamiam, że     
na wniosek AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne reprezentowanego przez Andrzeja Raczkowskiego działającego w imieniu Inwestora: Energa Operator S.A Oddział            w Toruniu z dnia 08.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego sn-15 kV do zasilania budynku chłodni na działce nr ewid. 193/2 położonej w miejscowości Śmiłowice ( obręb Śmiłowice I) gm. Choceń”.                                                                                                                    
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń.
            Dokumentacja do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12,      87-850 Choceń pokój nr 2 ( tel. 54 2846617 ).
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 2 w godz. Pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze. zm. ), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (24 października 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (24 października 2018, 14:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105