Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.07.20018 r.


Choceń, dnia 26.07.2018r.
 
B.6733.4.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. )) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm. )
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
1)                Zarząd Dróg Powiatowych – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego)- postanowienie znak: PZD.TO.456.81.2018 z dnia 10.07.2018r.
2)      Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego)- postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.327.AP.2018  z dnia 17.07.2018r
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz               z niezbędną infrastrukturą sieci T-MOBILE S.A. na części działki o nr ewid. 194/1 położonej w miejscowości Wola Nakonowska ( obręb Wola Nakonowska ) , gm. Choceń”
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Wola Nakonowska.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (26 lipca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (26 lipca 2018, 12:59:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103