Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2018


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.4.2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 15.06.2018r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy          z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze. zm.)
 
zawiadamiam, że                                                                                                                               na wniosek Pana Bartłomieja Sarlej reprezentującego biuro PUS SARLEJ ul. Łąkowa 3/5,           90-562 Łódź działającego jako pełnomocnik sieci T-Mobile Polska S.A. z dnia 14.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędna infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na działce nr ewid. 194/1 położonej      w miejscowości Wola Nakonowska ( obręb Wola Nakonowska ) gm. Choceń”.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń.
            Dokumentacja do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12,      87-850 Choceń pokój nr 2 ( tel. 54 2846617 ).
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 2 w godz. Pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze. zm. ), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Choceń
                                                                                                                     Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (15 czerwca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (15 czerwca 2018, 13:59:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116