OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń


14 czerwca 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń w terminie do dnia 09 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń,          w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                                                 
 
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (14 czerwca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (14 czerwca 2018, 09:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129