OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 28.05.2018r.


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2017r., poz. 1257 ) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.3.2018 z dnia 28.05.2018r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
„ Przebudowa głównego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach na części działki o nr ewid. 69 położonej w miejscowości Śmiłowice ( obręb Śmiłowice I ), gm. Choceń
 
                           W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń                     ul. Sikorskiego 12, pokój   nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Szczutkowo.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (28 maja 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (28 maja 2018, 11:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119