Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.03.2018 r. II


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.2.2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 08.03.2018r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257  ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
 
zawiadamiam, że                                                                                                                               na wniosek Pana Mariusza Bilęda działającego w imieniu Gminy Choceń z dnia 07.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Dobudowa kablowego oświetlenia drogowego  na częściach działek o nr ewid. 197, 84, 171 położonych  w miejscowości Szczutkowo
 ( obręb Szczutkowo ), gm. Choceń”.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (8 marca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (8 marca 2018, 14:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151