Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19 stycznia 2018 r

WÓJT GMINY
    CHOCEŃ
 
 OBWIESZCZENIE
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XXIII/187/17 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń w terminie do dnia 16.02.2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę        i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XXIII/187/17 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionej zmiany studium. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń,          w terminie do dnia 16.02.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                    
 
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (23 stycznia 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (23 stycznia 2018, 08:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160