Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09 listopada 2017


Choceń, dnia 09.11.2017r.
 
B.6733.10.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
1)      Powiatowy Zarząd Dróg – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do terenów przyległych do pasa  drogowego )- postanowienie znak: PZD.TO.456.89.2017 z dnia 25.10.2017r..
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Demontażu a następnie budowie po nowej trasie energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 39/1, 36/4 położonych w miejscowości Szatki ( obręb Szatki ), gm. Choceń”
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, pokój nr 2                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Szatki.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (9 listopada 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (9 listopada 2017, 13:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162