Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 listopada 2017 r.


Choceń, dnia 06.11.2017r.
 
B.6733.9.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
1)      Zarząd Dróg Wojewódzkich– zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do terenów przyległych do pasa  drogowego )- postanowienie znak: ZDW.RDW5.12f.509.508.2017 z dnia 31.10.2017r..
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 207/1 położonej w miejscowości Choceń                gm. Choceń”
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, pokój nr 2                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Choceń.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszen

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 listopada 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 08:31:23)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 08:32:09)
Zmieniono: tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181