Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.10.2017 r.


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.11.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 26.10.2017r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257  ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
 
zawiadamiam, że
w dniu 26.10.2017r. na wniosek Pana Mariusza Bilęda, działającego w imieniu Gminy Choceń    ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń ”.
         W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 2 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (26 października 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (26 października 2017, 13:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154