Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27 września 2017 r.


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
B.6733.10.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 27.09.2017r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257  ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
 
zawiadamiam, że
w dniu 20.09.2017r. na wniosek Pana Piotra Wawrzyniaka zam. ul. Zielna 31, 87-820 Kowal, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu, ul. Gen .Bema 128,       87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „ Demontażu a następnie budowie po nowej trasie energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV na działkach o nr ewid. 39/1, 36/4 położonych w miejscowości Szatki ( obręb Szatki ), gmina Choceń”.
         W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 2 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (28 września 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (28 września 2017, 08:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154