Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19 września 2017 r.


Choceń, dnia 19.09.2017r.
 
B.6733.5.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
1)      Starostą Włocławskim- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu                    i zagospodarowaniu przestrzennym ( w związku z wykorzystywaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje ). Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy                o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym, w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia  o uzgodnienie- uzgodnienie uważa się za dokonane ( zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 01.09.2017r. ).
2)      Kujawsko-Pomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku                 - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w związku z wykorzystaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje )- postanowienie znak: TEK 7323/BTW/1019/2017 z dnia 08.09.2017r.
3)      Powiatowy Zarząd Dróg – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do terenów przyległych do pasa  drogowego ). Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym, w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia  o uzgodnienie- uzgodnienie uważa się za dokonane ( zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 01.09.2017r. ).
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, demontażu               i budowie słupa energetycznego linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV  na działkach o nr ewid. 70/1, 39, 103/1, 101/1 położonych w miejscowości Bodzanowo            ( obręb Bodzanowo ) gm. Choceń”
 
 
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, pokój nr 2                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Bodzanowo.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (19 września 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (19 września 2017, 16:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160