Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.08.2017


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.8.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 08.08.2017r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257  ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778               z późn.zm. .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 04.08.2017r. na wniosek OWB Sp.z.o.o. Bodzanówek 37, 87-850 Choceń zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :        „ Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej SN i nn na działkach o nr ewid. 48/1, 47/1, 98, 49/6, 49/5, 112 położonych w miejscowości Bodzanówek gm. Choceń „
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (8 sierpnia 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (8 sierpnia 2017, 15:17:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170