Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 01 sierpnia 2017 r.


B.6733.4.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
 
z dnia 01.08.2017r.
 
 
 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.4.2017 z dnia 01.08.2017r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
„Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV „. Inwestycja na działce          nr 78/1 położonej w miejscowości Szatki ( obręb Szatki ) gm. Choceń.
 
                           W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń                     ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Szatki.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 sierpnia 2017, 15:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171