Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2017 r.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, poz. 23 z późn. zm. )
 
zawiadamiam
 
że w dniu 22.06.2017r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6, 9  ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił Starosty Powiatu Włocławskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„Budowa  napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV na działce o nr ewid. 78/1 położonej w miejscowości Szatki ( obręb Szatki ) Gmina Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (22 czerwca 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (22 czerwca 2017, 14:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162