Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.04.2017 r.


B.6733.1.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
 
z dnia 06.04.2017r.
 
 
 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r., poz. 778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.1.2017 z dnia 06.04.2017r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
„Budowa stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej  SN/nn, budowa linii kablowej  nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafą pomiarową, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid.  69/3, 69/2, 75, 56/1 położonych             w miejscowości Bodzanowo oraz na działce o nr ewid. 110/2 położonej                                           w miejscowości Lutobórz, gmina Choceń „.
 
                           W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń                     ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Bodzanowo, Lutobórz.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (10 kwietnia 2017, 11:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175