Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.03.2017 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23      z późn. zm)
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
1)      Kujawsko-Pomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku                 - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w związku z wykorzystaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje )- postanowienie znak: TEK 7323/BTW/0269/2017 z dnia 13.03.2017r.
2)      Powiatowy Zarząd Dróg – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do terenów przyległych do pasa  drogowego )- postanowienie znak: PZD.TO.456.24.2017 z dnia 13.03.2017r.

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na     ”  Budowa stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn.0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn.0,4 kV              z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej nn.0,4 kV na działkach nr 69/3, 69/2, 75, 56/1 położonych w miejscowości Bodzanowo oraz na działce nr 110/2 położonej w miejscowości Lutobórz gm. Choceń”
Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Bodzanowo, Lutobórz.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (23 marca 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (23 marca 2017, 08:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159