Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.03.2017r.

B.6733.2.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Powiatowy Zarząd Dróg – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do terenów przyległych do pasa  drogowego )- postanowienie znak:PZD.TO.456.25.2017 z dnia 13.03.2017r..
 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na ”  Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Choceń „ Inwestycja na działkach o nr ewid. 36/1, 540, 562, 563, 564, 568, 572 położonych w miejscowości Choceń oraz na działce o nr ewid. 37/1 położonej w miejscowości Jarantowice Gmina Choceń”
 
Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie. 

Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.

Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy w sołectwie Choceń i Jarantowice. 

Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                        Wójt Gminy Choceń
                                                                                                        Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (14 marca 2017)
Opublikował: Szymon Bełkowski (14 marca 2017, 10:22:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174