Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27.02.2017 r.


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.2.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 27.02.2017r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 27.02.2017r. na wniosek Gminy Choceń złożonego przez Pana Mariusza Bilęda zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Choceń „  Inwestycja na działkach o nr ewid. 36/1, 540, 562, 563, 564, 568, 572 położonych w miejscowości Choceń oraz na działce o nr ewid. 37/1 położonej w miejscowości Jarantowice Gmina Choceń.
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (27 lutego 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (27 lutego 2017, 14:53:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173