Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 07.02.2017 r.


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
B.6733.1.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 07.02.2017r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 24.01.2017r. na wniosek Zakładu Usług Ogólno- Budowlanych EL-PIT Piotr Zieliński posiadającego pełnomocnictwo od Energa Operator zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa  stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn. 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn. 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej nn. 0,4 kV, na działkach nr  69/3, 69/2, 75, 56/1 położonych w miejscowości Bodzanowo oraz na działce nr 110/2 położonej w miejscowości Lutobórz gm. Choceń ”
 
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (7 lutego 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 lutego 2017, 08:52:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188