Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.02.2017


6 lutego 2017 r.
WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Choceń nr XVIII/137/2016           z dnia 29 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń,  wraz           z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 14 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu w godz. od 7.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu                    13 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu o godz. 10.00.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Choceń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2017 r.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku               i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko     (Dz. U. Nr 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 14 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.                   Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy                               w Choceniu, ul. Sikorskiego 4,  87-850 Choceń, pok. nr 1. Uwagi i wnioski  do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia            18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4,               87-850 Choceń, w terminie wyłożenia oraz 14 dni następujących po zakończeniu wyłożenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                                                                                                                                           
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 lutego 2017)
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 lutego 2017, 09:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176