OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń z dnia 22.11.2016

  
 
 
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Choceń 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1277 ze zm.) informuję o przeprowadzeniu procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu:
 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych     w miejscowości Choceń, gmina Choceń.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Choceń       ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00      tel. ( 54) 284 66 17
 
Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 27.12.2016r. w formie : pisemnej na adres Urzędu lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres : e-mail: gmina@chocen.pl
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.
 
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (22 listopada 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (23 listopada 2016, 10:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183