Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10.10.2016r.

 
 
   B.6733.5.2016
OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Choceń, zawiadamia, że zostało wydane postanowienie B.6733.5.2016r. z dnia 10.10.2015r prostujące oczywistą omyłkę w wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B.6733.5.2016 z dnia 21.09.2016r. dla inwestycji pod nazwą:
 
 „ Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach o nr ewid. 4, 6, 48/2, 49/3, 49/5 w miejscowości Grabówka gm. Choceń „
 
- W rodzaju inwestycji jest :
„ Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach o nr ewid. 4, 6, 48/2, 49/3, 49/5 w miejscowości Grabówka gm. Choceń „.
 
- winno być:
„ Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach o nr ewid. 4, 6, 48/2, 49/3, 49/5 w miejscowości Grabówka oraz  o nr ewid.  97/2 w miejscowości Nakonowo Stare gm. Choceń „.
 
 
Pozostałe warunki podane w niniejszej decyzji pozostają bez zmian.
 
Zgodnie z art. 113 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki  w wydanych przez ten organ decyzjach.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenie obwieszczenia można zapoznać się z wydanym postanowieniem w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Choceń
                                                                                              Roman Nowakowski
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (10 października 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (10 października 2016, 14:15:55)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (17 października 2016, 12:21:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244