Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.09.2016 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23      z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – zgodnie z art.  53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w związku               z wykorzystaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje )- postanowienie znak:         TEK 7323/BTW/0972/2016 z dnia 12.09.2016r.
- Starostę Włocławskiego – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w związku z wykorzystywaniem na cele rolne terenu przeznaczonego pod inwestycje )- postanowienie znak: GGN.6123.732.2016 z dnia 15.09.2016r.
- Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu  do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami ) . Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym, w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia o uzgodnienie- uzgodnienie uważa się za dokonane ( zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 13.09.2016r. ).
- Powiatowy Zarząd Dróg – zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym ( w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego )- postanowienie znak: PZD.TO.456.126.2016 z dnia 21.09.2016r.
 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na ”  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń gm. Choceń”.
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Śmiłowice.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (28 września 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (28 września 2016, 13:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188