OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.09.2016r


Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 27.09.2016r. na wniosek „ Gminy Choceń” w imieniu której wniosek złożył Tomasz Sikorski zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa  sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji w miejscowości Choceń w ramach projektu- Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń, na działkach nr 493, 536/1, 537/1, 176, 174/9 położonych w miejscowości Choceń gm. Choceń ”
 
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (27 września 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (28 września 2016, 08:50:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197