OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 13.09.2016R.


                                                                                           Choceń, dnia 13.09.2016r.
 
 
 
 
B.6733.5.2016
 
                                              OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23      z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:  TEK 7323/BTW/0966/2016 z dnia 12.09.2016r.
- Starostę Włocławskiego znak : GGN.6123.731.2016 z dnia 13.09.2016r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ”  Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Nakonowo Stare na działkach nr 4, 6, 48/3, 49/3, 49/5 położonych w miejscowości Grabówka gm. Choceń
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1  w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
              Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy w sołectwach Nakonowo Stare, Grabówka.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                Wójt Gminy Choceń
                                                                                                Roman Nowakowski
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (13 września 2016)
Opublikował: Dawid Dalmann (13 września 2016, 14:45:51)
Podmiot udostępniający: Ochrona Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188