OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02-09-2016r

 
WÓJT GMINY CHOCEŃ
B.6733.6.2016

 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 30.08.2016r. na wniosek „ Kujawskie Zioła sp.z.o.o. „ Skibice 13, 87-850 Choceń zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa  przyłącza energetycznego kablowego SN oraz stacji transformatorowej „ w miejscowości Skibice, działki nr 82/27, 82/36 gm. Choceń ”
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (2 września 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (2 września 2016, 12:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205