Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08.08.2016


OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choceń Uchwały Nr XVIII/137/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4,
87-850 Choceń w terminie do dnia 08.09.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń (procedura wszczęta uchwałą Nr XVIII/137/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr ... Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, w terminie do dnia 08.09.2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                                                 
 
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (8 sierpnia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (8 sierpnia 2016, 14:54:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208