Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27 lipca 2016 r.


WÓJT GMINY CHOCEŃ
 
 
      B.6733.4.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 27.07.2016r
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2016r., poz. 778 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 27.07.2016r. na wniosek „ INSTAL-KOMPLEX „ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek reprezentowaną przez Andrzeja Miazek zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa  kanalizacji sanitarnej w m. Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń gm. Choceń ”
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (2 sierpnia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (2 sierpnia 2016, 08:25:03)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (6 grudnia 2017, 10:39:56)
Zmieniono: brak

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205