Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12.04.2016 r.


B.6733.2.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 12.04.2016r
 
            Na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016r. poz. 23 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2015 ,poz. 199 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Wojciecha Michalskiego ATEM- Polska sp. z.o.o posiadającego pełnomocnictwo od ORANGE POLSKA S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozbudowa stacji bazowej polegająca na: montażu podestu obsługowego, montażu konstrukcji wsporczej pod moduły radiowe ( Daleta ), montażu odcinków drogi kablowej, montażu wsporników kablowych, wymianie anten sektorowych, montażu punktów asekuracyjnych w miejscowości Czerniewice, działka nr 182/4 gm. Choceń ”
 
            W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi     w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 ), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (13 kwietnia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (13 kwietnia 2016, 11:17:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377